۩ شگفتی ساز ۩ مرکز آموزش مجازی شگفتی ساز

- توسعه بازار

کارگاه یک روزه بازاریابی,شگفتی ساز,استاد آراسته و شگفتی ساز,خانم اسعدی شگفتی ساز,خانم محمودی شگفتی ساز,آقای جعفری منش و شگفتی ساز,- بازاریابی ، تاریخچه و الگوهای گذشته,- روش های نوین بازاریابی,- بازاریابی و جهان فردا,- تکنیک های بازاریابی ملی و بین المللی,- ذائقه سنجی، تولید محصول بر اساس نیاز، تبلیغات نوین و راهکارهای جدید,- توسعه بازار,

کارگاه یک روزه بازاریابی,شگفتی ساز,استاد آراسته و شگفتی ساز,خانم اسعدی شگفتی ساز,خانم محمودی شگفتی ساز,آقای جعفری منش و شگفتی ساز,- بازاریابی ، تاریخچه و الگوهای گذشته,- روش های نوین بازاریابی,- بازاریابی و جهان فردا,- تکنیک های بازاریابی ملی و بین المللی,- ذائقه سنجی، تولید محصول بر اساس نیاز، تبلیغات نوین و راهکارهای جدید,- توسعه بازار,

- توسعه بازار

کارگاه یک روزه بازاریابی برگزار شد. شگفتی ساز با حضور افتخاری استاد محمد امین آراسته

مرکز آموزش و کار مجازی شگفتی ساز

کارگاه یک روزه بازاریابی برگزار شد.

تسهیل گران:

سرکار خانم محمودی و خانم اسعدی

جناب آقای جعفری منش

 

سرفصل های ارائه شده:

 - بازاریابی ، تاریخچه و الگوهای گذشته

 - روش های نوین بازاریابی

 - بازاریابی و جهان فردا

 - تکنیک های بازاریابی ملی و بین المللی

 - ذائقه سنجی، تولید محصول بر اساس نیاز، تبلیغات نوین و راهکارهای جدید

 - توسعه بازار