79.200
کارمند

میزکاردرجه 1

ایمیل 7

دوره1

مدرک معتبردارد

هدیه سمینارچهارهدیه

جزوه رایگاندارد

عجله کنید

تخفیف

کد تخفیف :

X
44.550
دانشجو

میزکاردرجه 2

ایمیل 5

دوره1

مدرک معتبردارد

هدیه سمینارسه هدیه

جزوه رایگاندارد

عجله کنید

درصد تخفیف

کد تخفیف :

X
35.000
محصل

میزکاردرجه 3

ایمیل 2

دوره1

مدرک معتبردارد

هدیه سمیناردو هدیه

جزوه رایگاندارد

عجله کنید

درصد تخفیف

کد تخفیف :

X

ثبت نام آزاد با هزینه 99هزارتومان(بدون تخفیف)

سمینار موفقیت ؛ کارآفرینی و پیشرفت ، شگفتی ساز .آی آر